Atıksu
Atıksu

Akhisar OSB Atıksu Arıtma Tesisi 2016 yılında 2.000 m3/gün kapasite ile hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılı sonlarında kapasitesi arttırılarak 4000 m3/gün kapasitede işletilmeye başlanmıştır.

Atıksu Laboratuvarımızda Akhisar OSB’deki firmaların deşarj ettikleri atıksudan alınan atıksu numunelerinin analizi yapılmaktadır. Ayrıca arıtma tesisinde izlenmesi gereken parametreler de yine düzenli olarak Atıksu Laboratuvarımızda yapılan deneylerle izlenmektedir.

Atıksuların Akhisar OSB Kanalizasyona Deşarjında sağlanması gereken Sınır değerler Tablo 1.’de görülmektedir. Firmalar üretime geçtikten sonra en fazla 6 (altı) ay içinde Kanal Bağlantı İzni alınmış olmalıdır. Tablo 1’deki standartların sağlanması halinde firmaya Kanal Bağlantı İzni verilir.

Tablo 1. AKOSB için Öngörülen Ön Arıtma Standartları

 

PARAMETRE

SINIR DEĞER

Sıcaklık (˚C)

40

pH

6 - 10

Askıda katı madde (mg/L)

500

Yağ ve gres (mg/L)

250

Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)

50

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

2.500

Sülfat (SO4=) (mg/L)

1.700

Toplam sülfür (S) (mg/L)

   2

Fenol (mg/L)

20

Serbest klor (mg/L)

   5

Toplam Azot (mg/L)

100

Toplam fosfor (P) (mg/L)

25

Arsenik (As) (mg/L)

   3

Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L)

10

Toplam kurşun (Pb) (mg/L)

   3

Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)

   2

Toplam krom (Cr) (mg/L)

   5

Krom (Cr+6) (mg/L)

0,5

Toplam civa (Hg) (mg/L)

0,2

Demir (Fe) (mg/L)

10

Toplam bakır (Cu) (mg/L)

   2

Florür (Fl) (mg/L)

15

Toplam nikel (Ni) (mg/L)

   5

Toplam çinko (Zn) (mg/L)

10

Toplam kalay (Sn) (mg/L)

   5

Toplam gümüş (Ag) (mg/L)

   5

Klorür (Cl-) (mg/L)

2.500

MBAS (Metilen mavisi aktivitesi) (mg/L)

400

Renk (Pt-Co)

700

 

Kanala Bağlantı İzni talebinde sağlanması gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

1.      İmza sirküleri,

2.      Kanal Bağlantı İzni Başvuru Formu, (imzalı ve kaşeli) (dosyaya link verilmelidir)

3.      Atıksu ve yağmur suyu hattının işlendiği vaziyet planı (A3 formunda),

4.      Güncelliğini koruyan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgeniz,

5.      Proses akım şeması ( Hammaddeden Ürüne Adımlar) ve Proje Açıklaması,

6.      Yenileme başvurusu halinde eski bağlantı izni belgesi kopyası,

7.      Güncel kapasite raporu,

8.      Ticaret Sicil Gazetesi


Bölgemiz içerisinde atıksu ve yağmur suyu hatları ayrık sistemlerdir. Bölgemizde yağmur suyunu iletmek amacıyla üstü açık yağmur suyu kanalları bulunmaktadır. Yağmur suyu kanalları herhangi bir atıksu deşarjı riskine karşı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yağmur suyu hattına atıksu deşarjı kesinlikle yasaktır. Firmalarımızın atıksu ve yağmur suyu tesisatları bu prensibe göre düzenlenmelidir. 

İlgili Dokümanlar
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u