Elektrik
Elektrik

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ,Akhisar Trafo Merkezindeki 154/34,5 kV’luk 80/100 MVA lık Trafo-D’nin barasından yaklaşık 10 km lik müstakil iki fider ile enerji almaktadır.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 49 yıl süreyle EPDK’dan 31.01.2008 tarih ve ED-OSB/1478-1/1070 Lisans No ile almış olduğu OSB Dağıtım Lisansı ile Bakanlık tarafından onaylanmış sınırlarımız dahilinde, Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin ilgili Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini referans almak kaydıyla aşağıda belirtildiği gibidir;

1- Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uymak,

2- Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına ucuz elektrik enerjisi temin etmek,

3- OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak,sayaç kayıtlarını izlemek ve Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne(EPİAŞ) vermek,

4- Aydınlatma elektrik şebekesinin işletme-bakımının yapılması,

5- Bölge içi OG Elektrik Dağıtım Şebekesinin 24 saat hizmet verecek şekilde işletilmesi,

6- Meydana gelen arızaların giderilmesi,

7- Katılımcı firmaların OG enerji taleplerinin incelenerek enerji müsaadesinin verilmesi,

8- Akhisar OSB Elektrik Satış Sözleşmelerinin hazırlanması,

9- Montajı tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması,

10- Katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas ölçü sistemlerinin kontrolü ve takibi,

11- Ay sonlarında endekslerin okunması, kontrole esas değerlerin muhasebe birimine aktarılması,

12- Katılımcı inşaat ruhsatlarına esas elektrik projelerinin kontrolü,

13- Organize Sanayi Bölgelerinin Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelik’te belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,

14- Elektrik Dağıtım Sisteminin altyapısının kontrolü ve çalışır durumda olmasının sağlaması,

15- Planlı olarak yapılacak bakım çalışması esnasında elektrik kesilecek ise bunun önceden ilgili firmalara bildirilmesi,

16- Bölge üyelerinin her geçen gün artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla gereken hizmetlerin yerine getirilmesi.


Hizmetlerin yürütülmesi sırasındaki süreçler ve bu süreçlerle ilgili bilgiler ise şu şekildedir;


ELEKTRİK ABONELİĞİ


Şantiye Aboneliği


Şantiye aboneliği süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;


* Bölgeden Yapı Ruhsatının alınması,
* Bölgeye şantiye elektriği talebi ile ilgili dilekçe verilmesi,
* Bölge tarafından Elektrik Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve firmaya iletilmesi,
* Sözleşmenin firma tarafından imzalanması,
* Güvence Bedelinin firma tarafından Akhisar OSB banka hesabına yatırılması,
* Sayaç panosunun ve sayaç panosu besleme hattının firma tarafından hazırlanarak montajının yapılması,
* Fiziki bağlantının Bölgenin elektrik ekibince yapılması,

Bu aşamadan sonra şantiyeye enerji verilir.

Sanayi Aboneliği

Sanayi aboneliği süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

1- Dilekçe ile Bölgeden, tesiste kurulacak trafoların toplam anma gücü kadar enerji müsaadesi talebinde bulunulması, ( Dilekçe Örneği EK-1 dedir)

2- Bölge tarafından verilecek enerji müsaadesine göre Yüksek Gerilim projelerinin hazırlanması,

a. Hazırlanacak proje dosyasında bulunacak evraklar ve projeler;

b. Genel Notlar

i. Paftalar ölçekli olacaktır.

ii. Projeler 4 takım halinde aşağıda bahsedilen gruplara göre tanzim edilecek ve uygun konulara konulacaktır.

iii. Klasör kapak dışına proje adı yapıştırılacaktır.

iv. Proje paftalarında kullanılan semboller ve anlamları tablosu bulunacaktır. (Antet üstünde sağ üst köşede).

v. Şayet kompakt tip prefabrik trafo köşkleri kullanılıyor ise bununla ilgili TSE Belgeleri ile Tip Test Raporları dosyaya konacaktır.

vi. Tüm hesaplama ve çizimlerde “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne” uygun olacaktır.

c. Dokümanlar

i. Enerji Müsaade Yazısı (OSB Yönetimi tarafından verilecek)

ii. SMM Belgesi

iii. Büro Tescil Belgesi

iv. Yetki Belgesi (Projeyi yapan büro veya mühendis adına tesis yetkilerince verilecek)

v. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Projeyi yapan büro veya mühendis adına ilgili sayfa)

vi. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Projesi yapılan tesis adına ilgili sayfa)

vii. İmza Sirküleri (Projesi yapılan tesis yetkilileri için)

d. Gerekçe ve Proje Açıklama Raporu

i. Proje konusu ve kapsamı

ii. Projesi yapılan tesis hakkında açıklayıcı bilgi

iii. Mevcut durum

iv. Varsa yapılacak ilaveler ile ilgili değişiklikler

v. Enerjinin temin şekli

vi. Kullanılacak hücreler ve tüm OG-AG elektrik ekipmanlarının özellikleri

vii. Enerji ölçümünün hangi noktadan ve hangi usul ile yapılacağı

viii. Enerji müsaade yazısında yerine getirilmesi gereken hususlar varsa bunların ne şekilde yapıldığı raporda detaylı olarak izah edilecektir.

e. Keşif Listesi

i. Hesaplar

ii. Trafo Güç Hesapları (Bu güçler tablo olarak gösterilecek ve AG tek hat şeması ile uyumlu olacak)

iii. Kompanzasyon tesisi hesabı (Her bir trafonun Anma gücü değeri üzerinden hesaplanacak, Tek hat şemalarında kademe sayısı ve güçleri gösterilecektir.)

iv. Kısa Devre Hesapları ve hesapların irdelenmesi (Teorik hesaplar, kısa devre hesabı tek hat şeması, kısa devre şeması eşdeğer devresi çizilecek. Ayırıcı -Kesici ve akım trafoları ve ekipmanlar tarafından irdelenecek)

v. Topraklama Direnci Hesabı

vi. Yıldırımdan Korunma Tesis Hesabı

vii. OG-AG Kablolarının Hesapları ve İrdelenmesi (Akım taşıma, Kısa devre dayanımı, kesit hesabı, gerilim düşümü hesabı)

viii. Aydınlatma Hesapları.

ix. Planlar

x. Vaziyet Planı (Enerji alınan noktadan itibaren OG bağlantılı iletken kesit ve metrajları ile birlikte yeni tesis edilecek TM dahil)

xi. OG Tek Hat Şeması (Enerjinin temin edildiği DM hücre açılımları ile birlikte, güç, metraj, kesitler, koruma ve kilitlemeler vs. ) proje üzerinde gösterilecektir.

xii. AG Tek Hat Şeması (Şayet müsaitse OG ile aynı paftada çizilmesi tercih edilir)

xiii. AG Güç Dağıtım Tesisat Planı (Güç, kesit ve metrajlar gösterilecektir.) Varsa Busbar taşıma sistemi tesisat planı

xiv. Trafo Merkezi Yerleşim Planı ve Kesit Görünüşleri (Kablo bağlantıları ile birlikte 1 üst-2yan görünüşler isimlendirilip ölçülendirilecek. OG Hücreleri dâhil)

xv. Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisat Planı

3. Hazırlanan projelerin onaylanması için AOSB'ye başvuru yapılması,

4. Bölgemizin onayına müteakip firmanın onaylı projeye uygun bir şekilde tesisini tamamlaması,

5. Tesisin tamamlanması sonrasında AOSB'ye geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunulması,

6. Geçici kabulün yapılması ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasını müteakip DİLEKÇE ile başvurması halinde firmaya sürekli enerji verilir. (Abonelik için gerekli evrakları da içeren Dilekçe Örneği EK-2 dedir)


NOT: Şantiye tarifesinden sanayi tarifesine geçilmesi için tesisin üretime geçmesi (Yapı kullanma izin belgesi alınması) ve Sanayi Sicil Belgesinin yazılı olarak Bölgemize ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgili Dokümanlar
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u