Akhisar Organize Sanayi Bölgesi

Home

  • AKHİSAR
    ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
  • YAPIM AŞAMASINDA

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi

Akhisar OSB Bölge Müdürlüğü
Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 2. Cad. No:2 Pk.28 45200 Akhisar Manisa
Tel: 0236 427 20 33
Fax: 0236 427 20 09